Salgsbetingelser

                    

1. Anvendelse

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer af varer og tjenesteydelser fra Euro-Flex.
Betingelserne gælder tilsvarende hvor ordre modtages eller behandles af Euro-Flex`s agent eller forhandler.
Fravigelse af almindelige salgs- og leveringsbetingelser kan alene ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Ordreoptagelse og priser

Med mindre andet er anført, er alle priser i danske kroner eksklusive moms og afgifter.
Prisen inkluderer Euro-Flex`s standard emballage.

3. Levering

Levering sker ab fabrik eller lager, med mindre andet er aftalt.
Euro-Flex påtager sig dog at sørge for afsendelse af produkterne, efter købers anvisning.
Afsendelse sker i såfald for købers regning og risiko, hvor andet ikke er aftalt.

4. Forsinkelse

Køber er kun berettiget til at ophæve købet på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage.
Forsinkelse berettiger kun køberen til erstatning, såfremt køber godtgør, at forsinkelsen kan henføres til grov forsømmelse fra Euro-Flex`s side.
Euro-Flex.dk er i intet tilfælde ansvarlig for drifttab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder dagbøder.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Ubetalte beløb forrentes fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.
Indtil betaling er sket, har Euro-Flex ejendomsforbehold i det leverede produkt, såfremt leverancen beløber sig til mere end kr. 2.000,00

6. Mangler

Euro-Flex leverer det bestilte produkt i almindelig standardkvalitet, medmindre køber har angivet særlige specifikationer for produktets kvalitet.
Såfremt det leverede produkt ikke opfylder de af Euro-Flex`s angivne specifikationer for god standardkvalitet, eller de af køber stillede krav, er Euro-Flex forpligtet og berettiget til at levere et nyt, fejlfrit produkt i stedet.
Ved sådan omlevering er køber forpligtet til, dog uden omkostning for køber, at tilbagesende det modtagne. Kan det leverede produkt ikke tilbagesendes, kan Euro-Flex vælge at tilbagebetale fakturaprisen for det købte.
Det påhviler køber at undersøge det leverede inden 8 dage efter leveringen. Køber er forpligtet til, straks herefter at reklamere over konstaterede mangler. Reklamationer kan dog senest finde sted 14 dage efter leveringen, uanset køber ikke har været i stand til at konstatere manglen på et tidligere tidspunkt. Ved senere reklamation er Euro-Flex ikke forpligtet til at afhjælpe manglen.

7. Tekniske oplysninger

Uden særskilt aftale, påtager Euro-Flex.dk sig ikke ansvaret for produktet`s egnethed til bestemte formål eller købers påtænkte anvendelse, uanset erklæringer, vejledninger og assistance fra sælgers/ forhandlers ansatte.

8. Returnering af varer

Ved returnering af varer krediteres varen med max. 75% af den samlede købssum eksklusiv fragt- og leveringsomkostninger.